การทบทวนกำหนดสุขภาพหัวใจ

การทบทวนกำหนดสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในสองส่วน ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพ (อาหารสุขภาพการออกกำลังกายการสูบบุหรี่และดัชนีมวลกาย) และปัจจัยด้านสุขภาพ ความดันโลหิตดีคอเลสเตอรอลรวมและกลูโคส ในการทบทวนนี้ผู้เขียนมองไปที่การวิจัยที่กำลังเติบโตเพื่อตรวจสอบว่าสุขภาพจิตดีอาจนำไปสู่การลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

การศึกษาในอนาคตแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการมองโลกในแง่ดี (ด้านหนึ่งด้านความเป็นอยู่ทางด้านจิตใจ) และโรคหัวใจรวมถึงการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นในส่วนที่มองโลกในแง่ดีที่สุดมีความเสี่ยงร้อยละ 38 ลดความเสี่ยงต่อการตายด้วยโรคหัวใจ การศึกษาเพิ่มเติมตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่สูงขึ้นในชีวิตด้วยอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง